• جایگاه فروش در علم مارکتینگ و طراحی ارتباطات حوزه فروش
 • تشکیل دپارتمان فروش، پیش بینی فروش و اجرای پروژه های مهندسی فروش
 • طبقه بندی مشتریان و مشتری نوازی
 • شناخت رفتار مصرف کننده
 • تحقیقات بازاریابی و اثربخشی فروش
 • مدیریت ترویج و ارتباطات
 • اندازه گیری رضایت مشتری
 • برنامه ریزی و ساماندهی نیروهای فروش
 • مطالعه تیپ های شخصیتی (براساس مدل اناگرام و دیسک)
 • تکنیک های ارتباط موثر
 • تقویت تیم فروش بدون استخدام
 • مدیریت و آماده سازی برای شروع و پایان یک جلسه فروش
 • مدیریت وصول مطالبات
 • مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی
 • مهارتهای فروش تلفنی و نگارش تجاری
 • فروش اینترنتی
 • چالشهای فروش در عصر حاضر
 • طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش
 • فروش موفق و راهکارهای افزایش فروش در شرایط بازار دشوار و رکود
 • تکنیک های رفتارشناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش
 • راه اندازی و استقرار فروش مویرگی
 • استقرار نرم افزارها و سخت افزارهای فروش
 • تنظیم روش ها و جداول پیش بینی فروش به روش های حرفه ای و علمی
 • تکنیک های وفادارسازی مشتریان
 • پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش
مشاوره رایگان