• تحقیقات بازاریابی کیفی و کمی
  • راه اندازی یا توسعه سازمان بازاریابی و فروش
  • طراحی و مشاوره اجرای پروژه های ورود به بازار
  • راه اندازی یا توسعه سیستم توزیع و پخش مویرگی کالا
  • طراحی و مشاوره اجرای پروژه های توسعه یا نفوذ در بازار
مشاوره رایگان