• مدیریت نام تجاری و برندینگ
  • هویت سازی برند شامل استراتژیک، مفهومی، کلامی و بصری و نظارت بر آن
  • انتخاب نام برند
  • برندسازی رسانه های اجتماعی برای مصرف کنندگان اسلامی
  • تدوین و اجرای کمپین های رسانه ای در راستای معرفی برند
  • تبلیغات روابط عمومی برند و ترفیع پلن
  • برندسازی اسلامی و چگونگی وارد شدن به بازارهای اسلامی
مشاوره رایگان