• اصول تجارت با کشورهای جهان
 • امور گمرکی، ترخیص کالا و اسناد گمرگی
 • انجام خریدهای خارجی، مدیریت خرید و سفارشات خارجی
 • مکاتبات و مکالمات تجاری و بازرگانی
 • ارزیابی بازار صادرات
 • روشها و جذبه ی غربی در ساخت برند بین المللی
 • تعیین جایگاه شرکت وبرند در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی
 • فنون مذاکرات بازرگانی خارجی
 • مهارت های تجارت و بازرگانی بین المللی
 • اعتبارات اسنادی کاربردی
 • اینکوترمز ۲۰۱۰ و نقش آن در قراردادهای بین المللی
 • مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا
 • مدیریت صادرات کالا با نگرش بازاریابی کاربردی و عملیاتی
 • انتخاب بازارهای بین المللی و شیوه های نفوذ در آن
 • مدیریت توزیع در بازارهای مصرفی با تاکید بر بازار خارج
 • تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی و نکات حقوقی این قراردادها
 • مدیریت خرید تدارکات و قراردادهای داخلی
 • قانون برگزاری مناقصات
 • حق العمل کاری گمرک
 • نکات کلیدی و تکنیکی برتر در بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی
مشاوره رایگان