دانلود مجلات – بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئومارکتینگ)

مجله بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی)
ژئومارکتینگ

شماره اول - سال ۱۳۹۶

مجله ژئومارکتینگ گروه کلید_شماره اول_1396