تعریف، تاریخچه و حیطه های روانشناسی صنعتی و سازمانی

تعاریفی از روان شناسی صنعتی و سازمانی(I-O).

تاریخچه علم روان شناسی صنعتی و سازمانی(I-O).

بررسی بخش صنعتی این علم.

طراحی دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان سازمان.

انتخاب بهترین فرد برای شغل مورد نظر.

چگونگی تهیه و طراحی پرسشنامه‌ها و مصاحبه ها جهت شناسایی افراد مناسب برای شغل مورد نظر.

تعاریفی از روان شناسی سازمانی و روان شناسی صنعتی و سازمانی(I-O).

ضرورت وجود روان شناسان صنعتی و سازمانی(I-O) در سازمان ها.

بررسی حوزه مهم این رشته علمی، همچنین معرفی حوزه های مختلف این علم در رابطه با مناسبات بین فردی در سازمان‌ها.

پاسخ به این سوال که چطور می‌توانیم سازمان را تا جایی که امکان دارد قدرتمندتر و بهره ورتر کنیم؟

چگونگی انتخاب بهترین فرد برای شغل مورد نظر.

شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری آن.

چگونگی طراحی و ایجاد محیط کار سالم ، شاد و پربار.

مباحث جدید در روانشناسی صنعتی و سازمانی

 به زودی ترجمه این ویدئو در سایت کلید قرار خواهد گرفت.

آشنایی با روانشناسی صنعتی و سازمانی

 به زودی ترجمه این ویدئو در سایت کلید قرار خواهد گرفت.

روان شناسی مثبت چطور می تواند زندگی شما را تغییر دهد؟