مولفین

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی

یکی از نارسایی های کانال های سنتی بازاریابی، ناتوانی آنها در انتقال حواس پنجگانه بشری است، زیرا این رسانه ها عمدتا حواس بینایی و شنوایی مخاطبان را درگیر کرده اند. برندسازی چندحسی یکی از مباجث جدید – حداقل در ایران – و کاربردی بازاریابی است که هدف آن، گنجاندن و تلفیق هم افزای حواس پنجگانه بشری در استراتژی برندسازی شرکت است تا از این روابط عاطفی قوی و پایداری با مشتریان ایجاد کنند و موجب حفظ و بازیابی بهتر خاطرات و اطلاعات مربوط به برند خود توسط مصرف کنندگان و افزایش وفاداری آنان، شوند.

این کتاب را مطالعه کنید و اگر برایتان تاثیرگذار بود آن را به دوستان و علاقمندان به حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش و کسب کار معرفی نمایید. برای تهیه این کتاب می توانید به گروه کلید مراجعه کنید.

برندسازی چندحسی

مشاوره رایگان