فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- اِنیگرام (اناگرام)، تیپ های شخصیتی نه گانه مشتریان (بخش اول)

اِنیگرام (اناگرام)، تیپ های شخصیتی نه گانه مشتریان

اِنیگرام (اناگرام)، خصوصیات و رفتارهای انسان را به نه تیپ شخصیتی طبقه بندی می کند. “اِنیگرام” واژه ای است که از زبان یونان باستان گرفته شده […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی عالی طلب (بخش دوم)

خصوصیات تیپ شخصیتی عالی طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی عالی طلب (تیپ ۱) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی مهر طلب (بخش سوم)

خصوصیات تیپ شخصیتی مهر طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی مهر طلب (تیپ ۲) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی ریاست طلب (بخش چهارم)

خصوصیات تیپ شخصیتی ریاست طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی ریاست طلب (تیپ ۳) از سری تیپ های شخصیتی نُه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی هنر طلب (بخش پنجم)

ویژگی های تیپ شخصیتی هنر طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی هنر طلب (تیپ ۴) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی دانش طلب (بخش ششم)

خصوصیات تیپ شخصیتی دانش طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی دانش طلب (تیپ ۵) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی عدالت طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی عدالت طلب (تیپ ۶) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- هشیاری عاطفی (بخش اول)

هشیاری عاطفی چیست؟

واژه عشق بارها در زندگی مورد استفاده قرار گرفته است و اگر چه مفهوم آن دقیقاً معلوم نیست ولی مطمئناً معنایی فراتر از شور و هیجان […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- پایه و اساس سواد عاطفی (بخش دوم)

پایه و اساس سواد عاطفی

گشودن پنجره قلب، پایه و اساس سواد عاطفی است و برای فراگیری دو مرحله بعدی آموزش سواد عاطفی؛ یعنی ۱- سنجش و بررسی چشم انداز عاطفی […]
مشاوره رایگان