سی فرمان و راهنمای بازاریابی موثر

سی فرمان و راهنمای بازاریابی موثر

الف: عوامل اساسی بازاریابی موثر را دقیق وروشن تعریف، تعیین، درک وفراهم کنید.

۱- «رضایت مشتریان» را دائماً افزایش دهید.

۲- «موفقیت بنگاه» را تعریف وفراهم کنید.

۳- «برتری رقابتی» را تعیین وبهبود بخشید.

۴- « ماندگاری در بازار»را مشخص وبازنگری کنید.

۵- «پشتیبانی اجتماعی»را شناسائی وتوسعه دهید.

ب: عناصر اصلی، پیش نیازها وتقویت کننده های « رضایت مشتریان وذینفعان» را بشناسید وگسترش دهید.

۶- فرهنگ کاسبکاری را در بنگاه وواحد بازاریابی وفروش ترویج کنید.

۷- بازارگرائی همگانی وروحیه مشتری مداری را بعنوان ارزش مشترک باور وبارور کنید.

۸- ویژگیهای رفتار حرفه ای را در تمامی نیروها تقویت کنید تا رضایتمندی ذینفعان افزایش یابد.

۹- با بررسی دقیق وعمیق فرایند تصمیم گیری خرید وفرایند فروش وتقویت مهارتهای خرید وفروش ونزدیک سازی بیشتر رفتار فروشنده وخریدار، درک وپاسخگوئی متقابل ورضایت را افزایش دهید.

۱۰- مشتریان گوناگون واز جمله مشتریان راضی وناراضی را شناسائی وبا هرگروه به درستی برخورد کرده وآنها را اداره کنید تا رضایت واقعی و نهائی افزایش یابد.

ج: عناصر اصلی، پیش نیازها وعوامل موثر بر«موفقیت بنگاه» را تعریف وتأمین کنید.

۱۱- سهم بازار را با توجه به شرایط بازار ورقابت اداره کنید.

۱۲- سهم مشتریان را بازنگری کرده واصلاح کنید.

۱۳- میزان سود حاصل از فعالیت های بازاریابی را افزایش دهید.

۱۴- جایگاه ومنزلت بنگاه و محصولات را در بازار وذهن مشتریان بهبود بخشید.

۱۵- ارزش ویژه برند بنگاه و محصولات آن را افزایش دهید.

د: عناصر اصلی، پیش نیازها وعوامل موثر بر «برتری رقابتی»را تعریف وتأمین کنید.

۱۶- برتری رقابتی را از طریق بررسی استراتژیهای رقابتی ومزیت های رقابتی موجود ویافتن وساختن مزیت های جدید بویژه مزیت های « مکمل، موثر، چندگانه  وخلاقانه»تقویت کنید.

۱۷- برتری رقابتی را از طریق تکنیک«الگوبرداری»بعنوان راه میان بر موفقیت وبهره برداری از تجربیات وسرمایه گذاری گروههای موفق داخل وخارج بهبود بخشید.

۱۸- برتری رقابتی را با «تحول ودگرگونی» های لازم با توجه به تحولات گسترده در «محیط، صنعت وبازار»افزایش دهید.

۱۹- برتری رقابتی را با استفاده از تکنیکها وشیوه های « خلاقیت، نوآوری،ارزش آفرینی» بهبود بخشید.

۲۰- برتری رقابتی دائمی را از طریق بازنگری، اصلاح وتقویت فرایند «ارتباطات، اطلاعات ومبادلات»حفظ کنید.

ه: عناصر اصلی، پیش نیازها وعوامل موثر بر « ماندگاری در بازار» را فراهم سازید.

۲۱- ماندگاری در بازار را با «بازارشناسی جامع ودرست» برای فراهم کردن موارد لازم جهت «بازاریابی دانش محور» بیمه کنید.

۲۲- «مدیریت آمیزه بازاریابی» را با بررسی ومطالعه پتانسیل های هریک از پارامترهای عناصر چهارگانه آمیزه بازاریابی وبویژه ترکیب بهینه ومفید وموثر این عناصر بعنوان «رمز ماندگاری در بازار» بدانید.

۲۳- با تنظیم استراتژی های نوین بازاریابی،ساختار وتشکیلات ساده وروان،سیستمها وفرایندهای سریع ومناسب،منابع انسانی ماهر وسایر منابع ارزشمند وسبک مدیریت بازاریابی شایسته وبطور خلاصه ،مدیریت استراتژیک بازاریابی، « ماندگاری وپایداری در بازار» را فراهم وتقویت کنید.

۲۴- با مهندسی مجدد بازاریابی شامل، نوآفرینی وبازآفرینی، بازاریابی ارتباطی، بازاریابی معکوس و درخواستی، بازاریابی سرعتی و بلادرنگ، بازاریابی نتیجه گرا، امکان ماندگاری در بازار را بهبود بخشید.

۲۵- با مدیریت نتایج وآثار از طریق سیستم های «پایش، پژوهش، سنجش وارزشیابی»بررسی وارزیابی عملکردها از لحاظ کیفی و کمی و آماری و آثاری وحساسیت به دستاوردها ونتایج واثربخشی و ثمربخشی انواع فعالیت های بازاریابی و اقدامات اصلاحی، ماندگاری در بازار را تقویت کنید.

و: عناصر اصلی، پیش نیازها وعوامل تأثیرگذار بر« پشتیبانی وپذیرش اجتماعی»را تعریف، تعیین تقویت کنید.

۲۶- با رعایت نظام ارزشی جامعه به ارزش های خود بیفزائید.

۲۷- با احترام به قوانین، مقررات، مصوبات ودستورات حکومتی از هرگونه تنش اجتماعی جلوگیری کنید.

۲۸- با حفظ حقوق شهروندان در کلیه امور بازرایابی وفروش احترام اجتماعی خود را افزایش دهید.

۲۹- با رعایت نظام کسب وکار واصول واخلاق حرفه ای، بر خوشنامی خود بیفزایید.

۳۰- با اقدامات نیکوکارانه، خیرخواهانه در جامعه وروابط اجتماعی مطلوب با انواع گروهها، پذیرش وپشتیبانی اجتماعی بیشتری که لازمه موفقیت وماندگاری است فراهم کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*