onet

onet

اطلاعات تحلیل شغل ملاک های مورد نیاز را برای دامنه گسترده ای از کاربردی ها در روانشناسی صنعتی و سازمانی تولید می کند که ارائه مختصری از کاربرد های آن آموزنده است.

اولین کاربرد، تحلیل KSAOs آن دسته از صفات را آشکار می سازد که برای عملکرد موفقیت آمیز شغل ضروری است، از جمله آن دسته صفاتی که برای ورود به شغل، مورد نیاز می باشد. تشخیص این صفات، مبنائی تجربی را فراهم نموده است تا تعیین کند که از کدام آزمون های استخدام کارکنان، برای ارزیابی باید استفاده گردد. از اینرو، به جای اینکه آزمون های گزینش کارکنان بر مبنای مفروضات بنا شده باشند، اطلاعات تحلیلی شغل، رویکرد منطقی را برای انتخاب آزمون پیشنهاد می کند.

دومین کاربرد اطلاعات تحلیل شغل فراهم نمودن مبنایی برای سازماندهی پست های مختلف در یک شغل و مشاغل مختلف یک خانواده شغلی می باشد. این گروه بندی ها، مبنایی را برای مشخص کردن سطوح جبران خدمت کارکنان فراهم می کند، به این دلیل که یک مبنای جبران، صفات مورد نیاز برای انجام آن کار می باشد.

سوم اینکه، اطلاعات تحلیل شغل نقش عمده ای در تعیین محتوای آموزش مورد نیاز برای انجام شغل دارد. وظایف به عنوان انجام مکرر یا بسیار مهم امور تعریف می گردند که برای تعیین محتوای آموزش بسیار اساسی می باشد. سرانجام اطلاعات تحلیل شغل مبنایی را برای تعیین محتوای ارزیابی عملکرد فراهم می سازد. تحلیل شغل وظایف بسیار حساس را برای انجام موفقیت آمیز شغل آشکار می سازد، بنابراین ارزیابی عملکرد به سمت ارزیابی این که چقدر یک کارمند وظایف را به خوبی انجام می دهد هدایت می شود. علاوه بر کاربردهای اطلاعات تحلیل شغل که بر شمردیم، این اطلاعات میتواند در مشاوره حرفه ای نیز استفاده شود و دیدی را درباره KSAOs به ما می دهد که برای انجام موفقیت آمیز حرفه های مختلف مورد نیاز است. کاربرد اطلاعات تحلیل شغل در مشاوره حرفه ای، راهنمایی لازم را برای انتخاب کار را فراهم می کند. پیش بینی می شود که یکی از کاربردهای اصلی O*NET برای مشاوره حرفه ای خواهد بود.

گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی، مشاوره کاری، استعدادیابی  می دهد پس با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.