ژوئن 2, 2016
مدیریت نوین صادرات

مدیریت بازاریابی جهانی چیست؟

مدیریت بازاریابی جهانی، فرآیند تمرکز منابع – منابع انسانی و منابع فیزیکی – درجهت اهداف سازمان به منظور بهره برداری از فرصت ‏ها و مواجهه با […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت نوین صادرات

آشنایی با سازمان جهانی تجارت

موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تاکنون مذاکرات متعددی در چارچوب […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت نوین صادرات

بررسی تجارت در سطح بین المللی

در این مبحث توجه ما معطوف به دو منطقه عمده تجاری است که فرصت‏ های مناسبی را برای صادر کنندگان فراهم می‏ سازد. یعنی منطقه اقیانوس […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت نوین صادرات

نقش و کاربرد تجارت بین الملل

بعد از دهه ‏ها پافشاری بر استراتژی جایگزینی واردات که از سوی کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده، ولی به نتایج درخور و توجهی در جهت توسعه […]
ژوئن 2, 2016
اسناد گمرکی

اسناد بازرگانی چیست؟

اسناد اعم از بانکی، بیمه، حمل، گمرکی، بازرگانی، خرید و … بسیار متنوع و متعدد بوده و نقش مهمی در بازرگانی خارجی، حمل و نقل و […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT

CARRIAGE PAID TO این قاعده می‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده FCA

FREE CARRIER این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل کارEXW

EX WORKS این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرارگیرد که بیش از یک […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

طبقه بندی ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰

یازده قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ در دو گروه متمایز به شرح زیر قرار می‎گیرند: قواعد قابل استفاده برای هر نوع شیوه یا انواع شیوه‏ های حمل و […]