اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد. «پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد» بدین معنی است که فروشنده کالا را به حمل کننده یا شخص دیگری که خود تعیین کرده است در محل توافق شده (در صورتی که چنین محلی بین طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد) تحویل می‌دهد و اینکه فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا محل مقرر در مقصد را منعقد و هزینه لازم برای حمل را پرداخت کند.

فروشنده همچنین قرارداد بیمه به منظور پوشش دادن مسئوولیت خریدار از بابت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل را منعقد می کند. خریدار باید توجه نماید که طبق CIP فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه می باشد. اگر خریدار بخواهد از حمایت پوشش بیمه بیشتری برخوردار باشد، یا باید با فروشنده درباره این حد صراحتاً به توافق برسد یا اینکه خود ترتیبات بیمه اضافی را فراهم آورد.

هنگامی که قاعده های «پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد» CPT،«پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد» CIP، «قیمت کالا تا بندر مقصد» CER یا «قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندرمقصد» CER یا «قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد» CIF مورد استفاده قرار می گیرند، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد و نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

این قاعده دارای دو نقطه انتقالی(بحرانی) است، زیرا مسئوولیت خطرهای متوجه کالا و هزینه های کالا در محل های متفاوتی منتقل می شود. به طرفین کاملاً توصیه می‌گردد که حتی الامکان هم محل تحویل که در آنجا مسئوولیت خطرهای متوجه کالا به خریدار منتقل می شود و هم محل مقرر در مقصد که فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا آنجا را منعقد کند، دقیقاً در قرارداد مشخص نماید. چنانچه از حمل کنندگان متعددی برای حمل کالا به مقصد مقرر استفاده شود و طرفین در مورد نقطه تحویل خاصی توافق نکرده باشند، وضعیت ناشی از چنین قصوری آن است که مسئوولیت خطرهای متوجه کالا هنگامی منتقل می گردد که کالا به نخستین حمل کننده در نقطه ای که کلاً فروشنده آنرا انتخاب می کند و خریدار هیچ گونه نظارتی برآن ندارد، تحویل داده می شود. چنانچه طرفین بخواهند که انتقال مسئوولیت در مرحله ای دیرتر صورت گیرد، لازم است این نقطه را در قرارداد فروش خود تعیین کنند.

همچنین به طرفین کاملاً توصیه می شود که نقطه ای را حتی الامکان در محل مقرر در مقصد دقیقاً تعیین نمایند، زیرا هزینه های کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. به فروشنده توصیه می شود قراردادهای حملی را تهیه کند که با این انتخاب دقیقاً سازگاری داشته باشند. اگر فروشنده به موجب قرارداد حمل خود، هزینه هایی را در ارتباط با تخلیه کالا در محل مقرر در مقصد متحمل شود، حق ندارد چنین هزینه هایی را از خزیدار مطالبه کند، مگر اینکه میان طرفین به گونه دیگری توافق شده باشد.

«پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد» مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء، کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود بر این، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هیچگونه تعهدی ندارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

میخواهید از آخرین مطالب سایت باخبر شوید ؟

به خبرنامه گروه کلید بپیوندید