فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل ششم مهندسی تبلیغات: تعمیم یا جامعیت پارامترها

یک سیستم تبلیغاتی می‌تواند عملکردهای متعدد داشته باشد تا بدان وسیله نیاز به دیگر عناصر بازاریابی را رفع کند. در این اصل می‌توان پارامترهای تبلیغاتی را […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل پنجم مهندسی تبلیغات: ترکیب کردن

ترکیب کردن در حیطه‌ی سیستم‌های مشابه یا سیستم‌های از قبل تعیین شده برای رسیدن به عملکردهای نزدیک به هم مانند ترکیب رسانه‌های مختلف با یکدیگر برای […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل چهارم مهندسی تبلیغات: تغییر تقارن پارامترهای تبلیغاتی

نمونه ها: فرم تقارن یک نام و نشان را با فرم نامتقارن آن جایگزین کنید. در صورتی که نام و نشان تجاری موجود نامتقارن است میزان […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل سوم مهندسی تبلیغات: تغییر کیفیت موضعی پارامترهای مهندسی تبلیغات

تغییر مکان و زمان رسانه ها تغییر به هم پیوستگی شعارها و درجه انعطاف پذیری آنها اجرای مختلف شعارها و رسانه ها را به انجام کارکردهای […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل دوم مهندسی تبلیغات: استخراج یا جداسازی

در این اصل هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات تبلیغاتی می‌توان دو راهکار زیر را پیاده کرد: مشخصه یا قطعه‌ی مزاحم پیام، رسانه و مخاطب […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۷ تبلیغات تریزی-اصل اول مهندسی تبلیغات: تفکیک کردن

پس از آنکه پارامترها و متغیرهای اثرگذار در مسائل تبلیغ مشخص شد با مهندسی و دستکاری آنها می‌توان به راهکارها و شیوه‌های حل مسائل و تبلیغ […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۶ تبلیغات تریزی- ۳۹ پارامتر مهندسی بازاریابی و تبلیغات خلاق

پارامترهای استاندارد مهندسی که در اصل چهارم اشاره شد با بازگردانی به عوامل تبلیغاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد. متخصصان تبلیغات و بازاریابی می‌توانند پارامترهای دیگری […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۵ تبلیغات تریزی-کمپین تبلیغات ستاره‌ای

ستاره تبلیغات تریزی یا ابعاد ۵ گانه حل مسائل و نوآوری در تبلیغات یکی دیگر از روش‌های تهیه کمپین تبلیغاتی بر اساس اصول تریز است که […]
فوریه 22, 2017
تبلیغات تریزی

اصل ۴ تبلیغات تریزی – کمپین تبلیغات تریزی

در تریز برای تهیه کمپین تبلیغاتی یک سیستم چهار مرحله‌ ای وجود دارد که می‌توان به شکل یک مربع یا یک نمودار دو بعدی تصور کرد. […]