فوریه 20, 2017
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصدDAT

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی، به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه […]
فوریه 20, 2017
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDP

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه […]
فوریه 20, 2017
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل مقرر در مقصدDAP

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه […]
فوریه 19, 2017
اینکوترمز 2010

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد CIP

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT

CARRIAGE PAID TO این قاعده می‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده FCA

FREE CARRIER این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل کارEXW

EX WORKS این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرارگیرد که بیش از یک […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

طبقه بندی ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰

یازده قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ در دو گروه متمایز به شرح زیر قرار می‎گیرند: قواعد قابل استفاده برای هر نوع شیوه یا انواع شیوه‏ های حمل و […]
ژوئن 1, 2016
اینکوترمز 2010

چگونگی استفاده از قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰

اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته برای فعالیت ‏های بازرگانی امکان دسترسی گسترده‏ تری را به بازارهای جهانی فراهم کرده است. کالاها در کشورهای […]