فوریه 23, 2017
افزایش بهره وری تیم فروش

راهبردهای افزایش بهره وری فروش

راهبرد چهاردهم هرجلسه فروش را با هدف افزایش بهره وری تیم فروش تشکیل دهید. جلسات فروشی که به صورت فعالانه ای نیروهای فروش را درگیر میکند، […]
فوریه 23, 2017
مربیگری تیم فروش

یازده رهنمود برای ایجاد انگیزه و پشتیبانی از تیم فروش

۱)استفاده از اشکال مختلف مربیگری: مدیران فروش برتر می توانند از سه طریق زیرمربیگری کنند: الف) شنیدن، مشاهده کردن و بازخورد دادن: در این روش پیش […]
فوریه 23, 2017
مربیگری تیم فروش جهت تحقق اهداف فروش

مربیگری تیم فروش جهت تحقق اهداف فروش

نیروهای فروش موفق معتقدند، مدیران فروشی  که آن ها را در اوایل حرفه شغلیشان مربیگری کرده اند درموفقیتشان نقش موثری داشته اند. مربیگری موثر به خلق […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر به مشتریان محتاط (بخش یازدهم)

راهکارهای فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد یازدهم ایجاد تیم فروش مشتری محور: نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته ای […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - جذب مشتریان محتاط و مردد (بخش دهم)

راهبردهای جذب مشتریان محتاط و مردد

راهبرد دهم تمرین خصلت های فروشی که منجر به جذب مشتریان محتاط و مردد می شود: فروشندگانی که نگرش مثبت تری از خود در ذهن مشتری […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - تنظیم لیستی از مشتریان ثابت (بخش نهم)

تنظیم لیستی از مشتریان ثابت و وفادار برای توسعه و بهبود فروش

راهبرد نهم تهیه فهرستی از مشتریانی که به بهبود و توسعه فروش کمک می کنند. اگر بدون معرف ورابط با سوژه ها تماس بگیرد تنها ۲ […]
ژانویه 9, 2017
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان سخت گیر (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان سخت گیر

راهبرد هشتم ارائه طرح پیشنهادی فروش به مشتریان سخت گیر خلاصه مدیریتی به همراه برنامه سرمایه گذاری مهمترین بخش پروپوزال است.این قسمت بیشترین تاثیر را بر […]
ژانویه 9, 2017
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید

راهبرد هفتم ارائه ونمایش فروش جهت ترغیب مشتریان مشکل پسند به خرید محصول فروشندگان حرفه ای سه برابر بیشتر از فروشندگان معمولی در زمینه ارائه ونمایش […]