دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی موانع تحقیق و پژوهش درسازمان ها

شناسایی و بررسی موانع تحقیق و پژوهش درسازمان ها

توسعه علمی، فنی، اقتصادی و فرهنگی هر سازمان بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و […]