اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد.

«تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق عوارض گمرکی» بدین معنی است که فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را پس از ترخیص برای ورود، در محل مقرر در مقصد روی وسیله نقلیه  آورنده کالا، به صورت آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده مسئوولیت کلیه خطرها و هزینه های متوجه کالا نه تنها برای صدور بلکه همچنین برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض هم برای صدور و هم برای ورود و انجام کلیه تشریفات گمرکی می باشد.

«تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» مبین حداکثر تعهد برای فروشنده است.

به طرفین کاملاً توصیه می شود نقطه ای را در محل مقرر در مقصد حتی الامکان به وضوح تعیین نمایند، زیرا مسئولیت هزینه ها و خطرهای متوجه کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. به فرشنده توصیه می‌گردد قرارداد حملی را تهیه کند که با این انتخاب دقیقاً سازگاری داشته باشد. اگر فروشنده به موجب قرارداد حمل خود، هزینه هایی را در ارتباط با تخلیه کالا در محل مقرر در مقصد متحمل شود، حق مطالبه چنین هزینه هایی را از خریدار ندارد، مگر اینکه میان طرفین به گونه ای دیگری توافق شده باشد.

به طرفین کاملاً توصیه می شود که چنانچه فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم قادر به ترخیص کالا برای ورود نباشد، از DDPاستفاده نکنند.

درصورتی که  طرفین بخواهند که خریدار مسئولیت کلیه خطرها و هزینه های ترخیص کالا برای ورود را تقبل کند، باید قاعده« تحویل کالا در محل مقرر در مقصد» DAPرا به کار ببرند.

هر گونه مالیات بر ارزش افزوده یا سایر مالیات های متعلق به ورود کالا به حساب فروشنده است، مگر اینکه در قرارداد فروش صراحتاً به گونه دیگری توافق شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*