پنج ویژگی برتر یک فرهنگ کاری مثبت چه هستند؟

در این ویدئو کوتاه پنج ویژگی برتر یک فرهنگ کاری مثبت ارائه می شود. بعد از مشاهده این ویدئو می توانید سازمان خود را به لحاظ معیارهای ارائه شده بررسی کنید.