100 اصل رهبری برای همه زمان ها- قضاوت رهبر (بخش پنجم)

100 اصل رهبری برای همه زمان ها- قضاوت رهبر (بخش پنجم)

همراهان گرامی، ۵ جمله کوتاه پایانی از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می دهیم.

(۱۶)

There is nothing more demoralizing than a leader who cannot clearly articulate why we are doing what we are doing.

هیچ چیز بیشتر از رهبری که، نتواند توضیح بدهد که در حال انجام چه کاری هستیم و چرا آن را انجام می دهیم، روحیه ی انسان را تضعیف نمی کند.

(۱۷)

There are no mistakes so great as that of being always right.

هیچ اشتباهی بزرگ تر از این وجود ندارد که همیشه بدون اشتباه باشی.

(۱۸)

You can use all the quantitative data you can get, but you still have to distrust it and use your own intelligence and judgment.

تو می توانی از همه ی اطلاعاتی که به دست می آوری استفاده کنی اما باز هم نباید به آن ها اعتماد کنی و بایستی از قضاوت و ذکاوت خودت استفاده کنی.

(۱۹)

A leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see.

رهبر، کسی است که بیشتر، دورتر و قبل از دیگران، هر چیزی را ببیند.

(۲۰)

Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence.

انسان های با روح متعالی، همواره از سوی انسان های معتقد به اصول میانه روی با مخالفت شدید مواجه می شوند. اشخاص میانه رو در این موارد دارای قوه ی درک نیستند؛ چرا که بشر به خاطر بیفکری اش تسلیم تعصبات موروثی نشده است؛ بلکه از روی صداقت و جسارت، قوه ی ذکاوت خویش را به کار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*