تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

رسالت و اهداف و استراتژی هایی که مدیریت استراتژیک در کل سیستم سازمان به خصوص در برنامه بازاریابی تدوین و اجرا می کند توسط ترکیب عناصر بازاریابی برعهده تبلیغات است. مدیریت استراتژیک تبلیغات یک دانش خلاقانه می تواند باشد که بر اساس این باور قرار دارد: سازمان ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای تبلیغاتی و بازاریابی داخلی و خارجی و روند آنها در سازمان نظارت کنند و در زمان های مناسب و برحسب ضرورت تصمیمات تبلیغاتی خود را با تغییرات وفق دهند.

هدف مدیریت استراتژیک تبلیغات این است که برای سازمان ها این امکان را به وجود آورد تا بتوانند در دوره های بلند مدت به شیوه ای موفقیت آمیزی، شیوه های پیام رسانی و ترفیع محصول و خدمت خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند.

مدیران استراتژیست تبلیغات، به ضرورت باید افراد خلاق تیزبین باشند که بتوانند هر لحظه این تغییرات را درک و عکس العمل خاصی را نشان دهند. برای نمونه در هنگام مسابقات جهانی بتوانند با تبلیغاتی استراتژی محور در راستای مسابقه، فعالیت نمایند و یا مناسب با هر تغییر اجتماعی و جهانی عکس العمل تبلیغاتی خاصی را به نمایش گذارند. در ادبیات کتاب های مختلف مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرآیند مدیریت استراتژیک قایل هستند، این مزایا در مدیریت استراتژیک تبلیغات می تواند به صورت زیر بیان شود:

  1. مدیریت استراتژیک تبلیغات، سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف فروش و بازاریابی، هدایت و راهنمایی می کند.
  2. شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصت های جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می کند.
  3. منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به بودجه تبلیغاتی رسانه های تبلیغاتی تقویت می سازد.
  4. کلیه تصمیم گیری های مدیران در زمینه استراتژی را درکل سازمان هماهنگ می نماید.
  5. سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی تبلیغات خود را به وضعیت کنشی و آینده ساز تبدیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*