نوآوری را افزایش دهید

یکی از ویژگی های برجسته الگوی مدیریتی نوین(سرمایه مدیریت)، شناسایی، درک و اهتمام به مقوله نوآوری است. کانون توجه سرمایه مدیریت، سازماندهی مدیریت نوآوری مستمر هم راستا با کل سازمان است.

دلیل این هم رستایی این است که یک نوآوری تجاری موفق به خودی خود پایان ماجرا نیست، بلکه یک نوآوری، زمینه را برای نوآوری بعدی در شرکت مهیا می کند.

برخی از شرکت ها هنوز به این واقعیت پی نبرده اند و درک نمی کنند که به دلیل عدم درک الگوی مدیریتی نوین، ممکن است توسط رقبا از میدان خارج شوند. بسیاری از شرکت هایی که از این روش، استفاده کرده اند هنوز را ه درازی را برای کاربرد کامل آن در پیش دارند.

هفت حوزه کلیدی در مورد قدرت جدید سرمایه مدیریت به منظور یکپارچه سازی منابع، در منابع مزبور و افزایش درآمد از طریق برتری جویی بر رقبا وجود دارد:

  • درک عمیق تحول ساختاری در ماهیت سرمایه گذاری تجاری در دارایی های سودآور و در سبک مدیریت جهت استفاده از دارایی های نوآور به منظور دستیابی به نتایج بهتر؛
  • رهبری شور انگیز، مردم باوری و مسئولیت پذیری در اجرای اصول مدیریت گذشته و جایگزینی آنها با روش های جدیدتر و بهتر،
  • شناسایی نظام مند(روشمند) فرصت هایی برای استفاده تهاجمی از قدرت جدید سرمایه مدیریت؛
  • شناسایی دقیق مجاری سرمایه مدیریت و اطمینان از اثربخشی آنها به منظور ارائه نتایج به صورت کمی و مناسب؛
  • شناخت کامل ابزارها و معیارهای مدیریت سرمایه قابل استفاده برای دستیابی به نتایج عالی؛
  • مدیریت موثر ساختار سرمایه و توجه به نقش دارایی های نامشهود؛
  • ارائه مستمر نتایج به سهام داران شرکت و تاکید بر این اصل که شرکت درآمد خود را مدیون مشتریان است نه موسسات مالی؛

نوآوری را افزایش دهید

در اینجا سه راه برای افزایش نوآوری ارائه می کنیم:

ویژگی اساسی جدید نوآوری کسب و کار را درک کنید. پتانسیل های لازم برای بهبود موقعیت رقابتی خود را درک کنید.

نوآوری مدیریت را توسعه دهید. نوآوری را نه تنها حول محصول بلکه در حوزه تحقیق و توسعه نیز افزایش دهید. نوآوری را به عنوان یک اصل کلی در کلیه بخش های سازمان پیاده کنید.

نوآوری را اشاعه دهید. نوآوری را به طور مستمر دنبال کنید. نوآوری را درهماهنگی با یکایک بخش های سازمان انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*