100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش سوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شفقت شرح می‌دهیم.

 

 (۶)

He makes a great mistake, who supposes

that authority is firmer or better

established when it is founded by force

than that which is welded by affection.

کسی که فکر می‌کند قدرتی که با زور شکل گرفته است، محکم تر و بهتر از قدرتی است که بر اساس مهربانی بنا شده، سخت در اشتباه است..

(۷)

Lead and inspire people. Don’t try to

manage and manipulate people.

Inventories can be managed but people

must be lead.

مردم را راهنمایی کن و الهام بخش آن‌ها باش. سعی نکن آن‌ها را مدیریت و اداره کنی. اموال را می‌توان مدیریت کرد اما انسان‌ها باید راهنمایی شوند.

(۸)

There go my people. I must find out

where they are going so I can lead them.

آن جا مقصدی است که مردم من در حال رفتن به آن جا هستند. من باید بفهمم که آن‌ها کجا می‌روند تا بتوانم راهنمایی‌شان کنم.

 (۹)

People ask the difference between a

leader and a boss… the leader leads, and

the boss drives.

مردم تفاوت رهبر و رئیس را از من می‌پرسند. رهبر راهنمایی می‌کند و رئیس فقط به پیش می‌راند.

(۱۰)

The boss drives his men; the leader

Coaches them. The boss depends upon

Authority; the leader on good will. The

boss inspires enthusiasm.

The boss says “I”; the leader “we”. The

boss fixes the blame for the breakdown;

the leader fixes the breakdown. The

boss says go; the leader says lets go.

رئیس کارکنان خود را به جلو می‌راند اما رهبر آن‌ها را راهبری می‌کند. رئیس به قدرت وابسته است و رهبر به نیت خوب. رئیس ایجاد ترس می‌کند اما رهبر، اشتیاق.

رئیس می‌گوید: «من» و رهبر می‌گوید: «ما». رئیس به دنبال مقصر و توجیه برای ورشکستگی می‌گردد و رهبر به دنبال جبران ورشکستگی است. رئیس می‌گوید: «برو» اما رهبر می‌گوید «برویم».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*