100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش سوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شفقت شرح می‌دهیم.

 (۱۱)

The highest proof of virtue is to possess

boundless power without abusing it.

بزرگترین برهان فضیلت، در تصرف داشتن بی حد و حصر قدرت است، بدون سوءاستفاده از آن.

(۱۲)

Do you wish to rise? Begin by

descending. You plan a tower that will

pierce the clouds? Lay first the

foundation of humility.

دوست دارید صعود کنید؟ با سقوط شروع کنید. در حال طراحی برجی هستید که در ابرها نفوذ می‌کند؟ پس نخست، اصل و اساس را طراحی کنید.

(۱۳)

In order to make a fire burn, you fan the

live coals. In order to keep your

organization fired up, it s imperative that

you find and motivate the leaders or

potential leaders in your organization

regardless of how far down the line they

might be.

برای درست کردن آتش، شما زغال‌های خوب را باد می‌زنید. برای روشن نگه داشتن مشعل سازمانتان هم لازم است که رهبران یا رهبران بالقوه را در آن پیدا و در آنان ایجاد انگیزه کنید؛ آن هم بدون توجه به اینکه آن ها پایین تر از حد مورد نظرتان هستند.

 (۱۴)

Knowledge alone is not enough to get

desired results. You must have the more

elusive ability to teach and to motivate.

This defines a leader; if you can’t teach

and you can’t motivate, you can’t lead.

دانش به تنهایی برای به دست آوردن نتیجه‌ی مطلوب، کافی نیست. شما باید بیشترین توانایی تحریک را برای آموزش و ایجاد انگیزه داشته باشید. این تعریفی از رهبر است. اگر شما نتوانید آموزش بدهید و ایجاد انگیزه کنید، قادر نخواهید بود رهبری کنید.

(۱۵)

Leaders focus on the stuff. People.

Values. Character. Commitment. A

cause. All of the stuff that was supposed

to be too goo- goo to count in business.

Yet it’s the stuff that real leaders take

care of first. And forever. That’s why

leadership is an art, not a science.

رهبران روی اجناس لطیف مثل: انسان‌ها، ارزش‌ها، شخصیت، تعهد و هدف تمرکز می‌کنند. تمام آن‌ها دوستدار مطرح شدن در تجارت هستند. این‌ها چیزی هستند که یک رهبر واقعی اول به آن ها توجه می‌کند و تا آخر نیز همین طور ادامه می‌دهد. از این رو است که رهبری یک هنر است و نه علم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*