100 اصل رهبری برای همه زمان ها- هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری (بخش چهارم)

100 اصل رهبری برای همه زمان ها- هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری (بخش چهارم)

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می دهیم.

(۱۱)

I used to think that running an organization was equivalent to conducting a symphony orchestra. But I don’t think that is quite it; its more like jazz. There is more improvisation.

همیشه فکر می کردم که اداره ی یک سازمان، مانند هدایت یک ارکستر سمفونیک است. اما حالا فکر می کنم که همیشه هم این طور نیست؛ بلکه بیشتر شبیه به موسیقی جاز است که در آن، جای بیشتری برای ابتکار وجود دارد.

(۱۲)

The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.

اولین راه برآورد هوشمندی یک مدیر، نگاه کردن او به افرادی است که اطراف او هستند.

(۱۳)

The chief executive who knows his strengths and weaknesses as a leader is likely to be far more effective than the one who remains blind to them. He also is on the road to humility that priceless attitude of openness to life that can help a manager absorb mistakes, failures, or personal shortcoming.

مدیر ارشدی که نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یک رهبر می داند، نسبت به کسی که به این موارد بی توجه است، می تواند تأثیرگذارتر باشد. او همچنین در مسیر رسیدن به فروتنی است؛ چرا که تفکرات باارزش و راهگشای زندگی که می توانند به یک مدیر کمک کنند، شامل همان اشتباه ها، شکست ها و کاستی های شخصی می شوند.

(۱۴)

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.

مدیریت، لیاقت در بالا رفتن از نردبان موفقیت است. رهبری تعیین می کند که آیا این نردبان روی دیوار به طور صحیح تکیه داده شده است یا نه.

(۱۵)

One of the tests of leadership is to recognize a problem before it becomes an emergency.

یکی از فنون رهبری، تشخیص مشکل، قبل از حاد شدن آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*