خدمات ما شامل ارتقای سطح کسب و کار بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد و افزایش توان فکری، ذهنی و مهارتی مالکان کسب و کار با استفاده از مشاوره، آموزش و انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی می باشد؛ به نحوی که بتوانیم در این فضای رقابتی خدمات با ارزشی را به مشتریان عرضه کنیم. هدف گروه کلید، دستیابی به جایگاه مناسب در راهبری پروژه های مختلف در سطح کشور است و با تخصیص وقت، ابتکار و نوآوری به این مهم دست خواهد یافت. ماموریت این گروه، ارتباط و هدایت مستقیم و مستمر در جهت ارائه ی خدمات منطبق با خواسته ی مشتریان، بسوی بهره برداری صحیح از کسب وکار در جهت تصاحب سهم بیشتری از بازار است. گروه کلید، پویا، متخصص و مجرب می باشد تا بتواند خدمات مطلوبی را به مشتریان ارائه نماید.