پژوهش برای دانشگاه و ارگان ها

  • انجام پروژه های صنعتی، شرکتی و سازمانی
  • شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری