100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک ۵جمله پایانی ۲۰ جمله کوتاه بخش چهارم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شجاعت شرح می‌دهیم.

 (۱۶)

“Safety first” has been the motto of the

human race for half a million years; but

it has never been the motto of leaders.

A leader must face danger. He must take

the risk and the blame, and the brunt of

the storm.

«امنیت در وهله»‌ی اول برای نیم میلیون سال شعار رقابت‌های انسانی بوده اما هیچ وقت شعار رهبران نبوده است. یک رهبر باید با خطر مواجه شود. باید ریسک کند، تقصیرها را به گردن بگیرد و فشار طوفان را تحمل کند.

(۱۷)

If it’s good idea, go ahead and do it.

It is much easier to apologize than it is

to get permission.

اگر نظر خوبی است، معطل نکن و عملی‌اش کن. عذرخواهی خیلی از اجازه گرفتن آسان‌تر است.

(۱۸)

Don’t be afraid to take a big step when

one is indicated. You can’t cross a chasm

in two small steps.

وقتی یک قدم برداشته‌ای، از برداشتن قدم دوم و بزرگ‌تر ترسی نداشته باش. تو نمی‌توانی از یک شکاف بزرگ با برداشتن دو قدم کوچک رد شوی.

(۱۹)

Most companies don’t die because they

are wrong; most die because they don’t

commit themselves … You have to have

a strong leader setting a direction. And

it doesn’t even have to be the best

direction- just a strong clear one.

بسیاری از شرکت‌ها با وجود اشتباه کردن از بین نمی‌روند ولی بسیاری به خاطر تصمیم نگرفتن از بین می‌روند. شما باید یک رهبر قوی برای نشان دادن راه داشته باشید. حتماً این راه لازم نیست بهترین باشد؛ بلکه فقط باید یک راه استوار و مشخص باشد.

(۲۰)

Leaders are visionaries with a poorly

developed sense of fear and no concept

of the odds against them.

رهبران، رویا پردازانی با حس ناچیزی از ترس هستند و هیچ عقیده‌ای نسبت به رقبای خود ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*