آموزش ایمنی

آموزش ایمنی

آموزش برای پیشگیری از حادثه بر مهارت های ایمنی و طرز فکر در حرفه توجه دارد. هم رفتار سرکار و هم طرز فکر کارمند باید متوجه کاهش حوادث باشد. کارگران ممکن است از ایمن ترین روش برای کار کردن با تجهیزات آگاهی داشته باشند، اما اگر نگرش آنها در مورد فرآیند کار ایمن منفی باشد، آنگاه، آگاهی آنها را محافظت نخواهد کرد. همینطور، یک نگرش مثبت به ایمنی از حادثه پیش گیری نخواهد کرد اگر کارگر از چگونگی کار صحیح با تجهیزات آگاهی نداشته باشد.

اغلب برنامه های آموزشی سازمان زمانی را به پیش گیری از حادثه اختصاص می دهند. به طور نمونه، خطرات محیط کار بر شمرده می شوند، و اطلاعاتی در مورد علل و نتایج حوادث گذشته ارائه می شود. قوانین ایمنی همراه با محل قرار گرفتن تجهیزات اضطراری و کمک های اولیه برای فرآیند های کار ایمن آموزش داده می شود. تمرین های دوره ای هم ممکن است برای بیدار نگه داشتن عادات کار ایمن برقرار باشد.

وقتی یک شرکت افزایش در دفعات حوادث دارد، اغلب بازآموزی لازم است. زیرا کارگران با تجربه ممکن است بی دقت شوند و نیز آموزش های مفرح و نیرو بخش ضروری است. در کل، موسساتی که نظام مندانه کارهای آموزش ایمنی را پی می‌گیرند، پاداش خود را در کاهش قابل توجه حوادث و کاهش اوقات کاری تلف شده دریافت می دارند. مبلغ صرفه جویی شده از این طریق، به راحتی هزینه برنامه‌های آموزش ایمنی را جبران می کند.

سر پرستان در موفقیت هر برنامه آموزشی و آگاهی از ایمنی نقش دارند. بیش از هر رده مدیریتی، سرپرستان به دلیل روابط نزدیک با کارگران باید مراقب شرایط کار نا امن باشند. سرپرستان برای یادآوری عادات کار ایمن به کارگران و تدارک و نگه داری صحیح از تجهیزات و محیط کار در بهترین موقعیت می باشند.

 

Comments are closed.