روانشناسی صنعتی – حجم کار

روانشناسی صنعتی – حجم کار

حجم کار مربوط است به تقاضاهای کاری که شغل به کارمند محول می‌کند و می‌تواند دو نوع باشد: کمی و کیفی کار، حجم کمی کار، مقدار کاری است که شخص دارد. یک حجم سنگین کمی کار یعنی شخص کار زیادی برای انجام دادن دارد. حجم کیفی کار، سختی کار نسبت به توانایی‌های مشخص است. یک حجم کاری کیفی سنگین یعنی: کارمند قادر به انجام وظایف شغلی نیست زیرا برای او بسیار مشکل می باشد. ممکن است شخص فقط یک نوع حجم کاری را در یک شغل تجربه کند. او کار زیادی برای انجام دادن دارد که لزوماً مشکل نیست یا کار مشکلی که لزوماً زیاد نیست.

تحقیق در مورد حجم کاری مشخص کرده است که به هر سه نوع فشار روش کاری ربط دارد، روان شناختی، فیزیولوژی، و رفتاری.

مطالعه برروی پرسش نامه‌ای نشان داده است که گزارش‌های کارمند در مورد حجم کار آن‌ها به تنوع فشارها بستگی دارد. اسپکتور، دویر، و جکس ارتباطات قابل توجهی از حجم کاری با فشارهای روانی، اضطراب، ناکامی، نارضایتی شغلی، و قصد ترک کار و فشارهای جسمی عوارض بدنی یافتند.

مطالعات نشان می‌دهد که حجم کاری می‌تواند بر فیزیولوژی نیز اثر بگذارد. حجم کاری با فشارخون و ترشح آدرنالین در خون همراه است. اگرچه تحقیق نشان داده است که حجم کار به تنهایی می‌تواند منجر به فشار شود اما اثرات حجم کاری نیز می‌تواند شامل متغیرهای دیگر کار شود که به طورقابل ملاحظه‌ای در کنترل هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*